แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี2561 02/04/61 เขียนโดย admin 18
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี2561 02/04/61 เขียนโดย admin 16
ประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน สงกรานต์2561 เขียนโดย admin 25
กิจกรรมเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2018 จังหวัดกาฬสินธุ์ 02/04/61 เขียนโดย admin 19
ประชุมหัวหน้าส่วน ประจำเดือน มี.ค.61 เขียนโดย admin 17
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ พุทธมณฑลจังหวัดกาฬสินธุ์(แก่งดอนกลาง) 28/03/61 เขียนโดย admin 17
ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่3 28/03/61 เขียนโดย admin 20
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่1/61 เขียนโดย admin 16
ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสายพลังประชารัฐ 27/03/61 เขียนโดย admin 17
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 26/03/61 เขียนโดย admin 21
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.