แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563 เขียนโดย admin 3
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2563 เขียนโดย admin 4
ออกเยี่ยมให้กำลังและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย เขียนโดย admin 5
ประชุมชี้แจง/ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2563 เขียนโดย admin 13
ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 9
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด คู คลองส่งน้ำ ก่อนส่งน้ำฤดูฝน ปี 2563 เขียนโดย admin 22
ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจความสุขและความเสี่ยง พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 21
การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจจากผู้ใช้ข้อมูล ผู้ผลิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เขียนโดย admin 27
ประชุมชี้แจง การจัดทำแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (BCP) สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เขียนโดย admin 34
ประชุมชี้แจง/ติดตามงานฯ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2563 เขียนโดย admin 30
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.