กิจกรรม“ธรรมะในดวงใจ” ครั้งที่ 2

          วันจันทร์ที่ 21ธันวาคม2563เวลา 07.30น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมจัดกิจกรรม “ธรรมะในดวงใจ” ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับฟังธรรมะในหัวข้อ อิทธิบาท 4 มีองค์ความรู้และเข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้มีจิตใจดีงาม รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์โดยการขนอิฐมอญเพื่อสร้างเจดีย์ สำหรับเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน ณ วัดป่าโสกเทพสถิตย์ ต.หลักเมือง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

349

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.