covid new

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563

          เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.45 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมประจำเดือนของสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนมิถุนายน และกำหนดแผนการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2563

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2563

          เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2563 โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ออกเยี่ยมให้กำลังและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

ออกเยี่ยมให้กำลังและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

           เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือ นางสาวรุ่งนภา จุตาทิศ พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติกาฬสินธุ์ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย โดยในเบื้องต้นสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบเงินจำนวน 7,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านเลขที่ 35 หมู่ 11 บ้านนาเชือกเหนือ ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจง/ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2563

ประชุมชี้แจง/ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2563

          เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2563 เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์

ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์

          เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์และเยี่ยมชมหอศิลป์ โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์   และนางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด ณ พิพิธภัณฑ์เมืองกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด คู คลองส่งน้ำ ก่อนส่งน้ำฤดูฝน ปี 2563

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด คู คลองส่งน้ำ ก่อนส่งน้ำฤดูฝน ปี 2563

           เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด คู คลองส่งน้ำ ก่อนส่งน้ำฤดูฝน ปี 2563 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บริเวณคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 75 บ้านบ่อ หมู่ที่ 9 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจความสุขและความเสี่ยง พ.ศ. 2563

ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจความสุขและความเสี่ยง พ.ศ. 2563

          เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นสังเกตการณ์และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจความสุขและความเสี่ยง พ.ศ. 2563 ในพื้นที่หมู่ 11 บ้านห้วยเตยหลานปู่ ต.เว่อ อ.ยางตลาด หมู่ 2 บ้านชัยศรี ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก และหมู่ 12 บ้านภูฮัง ตงดงมูล อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจจากผู้ใช้ข้อมูล ผู้ผลิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจจากผู้ใช้ข้อมูล ผู้ผลิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

            เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุม “การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจจากผู้ใช้ข้อมูล ผู้ผลิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”  ภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) โดยมี นางหทัยชนก ชินอุปราวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องกรีน 2 โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจง การจัดทำแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (BCP) สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ประชุมชี้แจง การจัดทำแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (BCP) สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

            วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ประชุมชี้แจง “การจัดทำแผนสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (BCP) ของสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์” เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฯ ขององค์กร โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจง/ติดตามงานฯ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2563

ประชุมชี้แจง/ติดตามงานฯ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2563

         เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conferrence ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563

  ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563

 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2563

  ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดก

 • ออกเยี่ยมให้กำลังและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

  ออกเยี่ยมให้กำลังและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

 • ประชุมชี้แจง/ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2563

  ประชุมชี้แจง/ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2563

 • ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์

  ร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์

 • กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด คู คลองส่งน้ำ ก่อนส่งน้ำฤดูฝน ปี 2563

  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาส

 • ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจความสุขและความเสี่ยง พ.ศ. 2563

  ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจค

 • การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจจากผู้ใช้ข้อมูล ผู้ผลิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  การระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการสำรวจจากผู้ใช้ข้อม

 • ประชุมชี้แจง การจัดทำแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (BCP) สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

  ประชุมชี้แจง การจัดทำแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ

 • ประชุมชี้แจง/ติดตามงานฯ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2563

  ประชุมชี้แจง/ติดตามงานฯ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2563

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.