ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นทีสีเขียว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563

            เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นทีสีเขียว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2563 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในครั้งนี้ พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในโครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2563 รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนและชุมชนร่วมกันอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ โดยปลูกต้นยางนา ต้นสัก และต้นมะขามป้อม ณ วัดโนนหนองเบ็ญ บ้านโนนหนองเบ็ญ ตำบลหนองบัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์


page

page2

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.