เนื้อหา

เว็บไซต์หน่วยงานภายในจังหวัด

 

          จังหวัดกาฬสินธุ์

          ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

          สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์

          เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

          โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.