covid new

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2563

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2563

           วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกลั่นกรองโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานราก เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกลั่นกรองโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานราก เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

           วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกลั่นกรองโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานราก เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสนั่น  พงษ์อักษร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์


อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2563

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2563

           เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธ์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีถวายราชสักการะ ลงนามถวายพระพร และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

 พิธีถวายราชสักการะ ลงนามถวายพระพร และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

            เมื่อวันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ ลงนามถวายพระพร และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 โดยมีนายชัยธวัช   เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนางนงนิตย์ เนียมศิริ น... อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน เมษายน 2563

ประชุมประจำเดือน เมษายน 2563

           วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมประจำเดือน ของสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนเมษายนที่ผ่านมา พร้อมกำหนดแผนการปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล

พิธีเปิดโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 น. เวลา 13.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล เพื่อสนับสนุนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี   ณ วัดสว่างคงคา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2563

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2563

           วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บขยะบริเวณหนองสาธารณะ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บขยะบริเวณหนองสาธารณะ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

          เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บขยะบริเวณหนองสาธารณะ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธารณแก่งดอนกลาง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

          เมื่อวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่าน โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธี ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุม Video conference การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19

ประชุม Video conference การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19

           วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุม Video conference การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

<... อ่านเพิ่มเติม...

Previous
Next
 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 5/2563

  ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดก

 • ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกลั่นกรองโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานราก เพื่อบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

  ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกลั่นกรองโครงก

 • ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3/2563

  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิ

 • พิธีถวายราชสักการะ ลงนามถวายพระพร และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563

  พิธีถวายราชสักการะ ลงนามถวายพระพร และจัดนิทรรศการเฉ

 • ประชุมประจำเดือน เมษายน 2563

  ประชุมประจำเดือน เมษายน 2563

 • พิธีเปิดโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล

  พิธีเปิดโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วม

 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2563

  ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดก

 • กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บขยะบริเวณหนองสาธารณะ เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 • พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสว

 • ประชุม Video conference การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19

  ประชุม Video conference การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบา

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.