ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขตตรวจราชการที่ 12 ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

           เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายพลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เขตตรวจราชการที่ 12 ได้มาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ และติดตามผลการดำเนินงานสำคัญ รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานในพื้นที่ โดยมี นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ นายปรีดา โยวะผุย โทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายถาวร ช่วยศรี ผู้จัดการสำนักบริการลูกค้า กสท. จังหวัดกาฬสินธุ์ และนายจะเด็ด ชมชื่น หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับและรับการตรวจราชการครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

0109

0209

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.