ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563

          เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางกัณทิมา จรูญลัดดากุล พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสานความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูล แก่เครือข่ายภาคเอกชน ณ ห้านทองคิวบิสเยาวราช ซึ่งประกอบธุรกิจค้าขายเครื่องประดับทองคำ ตั้งอยู่ที่ 132-134 ถนนเทศบาล24เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 46000

12.03.63

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.