การตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ นางหทัยชนก ชินอุปราวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 3 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่มาตรวจเยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า รับทราบปัญหาและอุปสรรคงานโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งติดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  ความคืบหน้าการดำเนินโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

06.02.63

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.