ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562

          วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 09.00น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ของสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนธันวาคมที่ผ่านมา พร้อมกำหนดแผนการปฏิบัติงานในเดือน มกราคม 2563 โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำ นักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

2

1

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.