ประชุม/หารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ ครั้งที่ 1/2562

         เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย นายประวิทย์ เอื้อเฟื้อ ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์ นายมนตรี จันทร์ศรี ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายถาวร ช่วยศรี ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท จังหวัดกาฬสินธุ์ และนายขันติ ภักดีสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัด ได้ร่วมประชุม/หารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการดำเนินงาน และแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ครั้งที่ 1/2562 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางชั้น 3 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์

20111622

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.