เนื้อหา

รายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563

ความยากจนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2558-2562

สถานการณ์หนี้คนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562

ค่าใช้จ่ายของคนกาฬสินธุ์ ปี 2562

ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนและอัตราการเปลี่ยนแปลง ปี 2561

ความยากจนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2552-2561

กาฬสินธุ์...กับพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561

สถานการณ์ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์สู่สากล ปี 2560 

สถานการณ์หนี้นอกระบบจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560

สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560

ตัวชี้วัดการพัฒนาคน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านรายได้ ปี 2558

มองอาชีพ สภาพความเป็นอยู่ ความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.