เนื้อหา

แรงงาน

การทำงานของคนกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม) พ.ศ. 2563

ภาวะการทำงานของคนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

การทำงานของคนกาฬสินธุ์ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2563

ภาวะการทำงานของคนจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 1 พ.ศ. 2563

ภาวะการทำงานของคนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน มกราคม 2563

ภาวะการทำงานของคนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

แรงงานนอกระบบ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562

การทำงานของคนกาฬสินธุ์ ไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2562

แรงงานไตรมาส 2 (เมษายน-มิถุนายน) พ.ศ.2562

การทำงานของคนจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาส 4 ปี 2562

ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกาฬสินธู์ ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี 2561

แรงงานไตรมาส 3 พ.ศ.2561

การทำงานของผู้สูงอายุ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2561

ผู้หญิงกับภาวะการทำงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2560 

แรงงานนอกระบบในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560

บทสรุปผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2560

ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2560 

ตัวชี้วัดการพัฒนาคนจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านชีวิตการงาน ปี 2559

การทำงานของคนกาฬสินธุ์รอบไตรมาสที่ 2 ปี 2560

แรงงานนอกระบบกาฬสินธุ์เป็นอย่างไร...ในรอบปี 2559

เส้นทางประชากร จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.