เนื้อหา

ประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ

การฬสินธุ์...เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปี 2563

การย้ายถิ่นของคนกาฬสินธุ์ ปี 2563 

ความสุขของคนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สถิติการสมรสและการหย่าร้าง ปี 2562

อัตราส่วนพึ่งพิงจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562

พีระมิดประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2543-2573

การย้ายถิ่นของประชากร จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2562

รู้ไหม คนกาฬสินธุ์มีจำนวนเท่าไหร่ ปี 62

ความสุขของคนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาสที่ 4 ปี 2562

ความสุขของคนในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ความสุขของคนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2562

ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2562

การหย่าร้างของคนจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2561

เรื่องของเด็ก ๆ ในจังหวัดกาฬสินธุ์  ปี 2561

สุขภาพของคนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561

ประชากร พ.ศ.2561

สถานการณ์ ผู้สูงอายุ...จังหวัดกาฬสินธุ์ 

มอง ผู้สูงอายุ ... ในเมืองน้ำดำ ปี 2560

ตัวชี้วัดการพัฒนาคน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการมีส่วนร่วม ปี 2555-2559

การย้ายถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2559

จริงหรือ! คนกาฬสินธุ์หย่าร้างมากขึ้นทุกปี  ปี 2559

เรื่องของผู้หญิงกาฬสินธุ์ 

ตัวชี้วัดการพัฒนาคน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน ปี 2559

ตัวชี้วัดการพัฒนาคน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม  ปี 2559

รู้ไหม คนกาฬสินธุ์มีจำนวนเท่าไหร่ 

เหตุใดเด็กกาฬสินธุ์จึงไม่ได้อยู่กับพ่อแม่จำนวนมาก

 

 

 

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง. 
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.