เอกสารและรายงานเชิงสถิติ

          รายงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

          สำรวจภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์

         สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดกาฬสินธ์

         สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560


 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ครั้งที่ 1

คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 1139/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2563


ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ครั้งที่ 1

           ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

           รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

ครั้งที่ 2

            ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

            รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

ครั้งที่ 3

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562

            รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 (หน้า 1- 28)

            รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 (หน้า 29-53)

         

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ครั้งที่ 1   

            คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 935/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวั

            ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

            รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561

ครั้งที่ 2

            ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561

            รายงานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561

 

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.