โครงการ อบรมจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 08/03/61

 

28938611 1517381755045364_574187673_o

     วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2561 สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวธวัลพร ยาหัวดง ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติงานสถิติ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “ระเบียบการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบ้ติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนภูมิภาคมีความเข้าใจ ชัดเจนและถูกต้อง เกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียด ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และข้อกฎหมายที่เกี่ยวของ ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

28945076 1517381988378674_1166256672_o

28876262 1517382221711984_107946103_o

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.