ตรวจรับรองการประชุม PMQA ฉบับที่2

 

111

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางกัญญ์ลภัส มหิพันธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วย นางสาววิไลพร ดีมาก นักวิชาการสถิติชำนาญการ     เข้าร่วมประชุมการตรวจรับรองการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Certified FL) ฉบับที่2 เพื่อเป็นการซักซ้อมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐฯ และร่วมนำเสนอข้อมูล เอกสาร หลักฐานการดำเนินงานเพื่อรับรองการเข้าตรวจคุณภาพพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐจากคณะผู้ประเมินฯ   ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 

28311895 1501561836627356_441720941_o28309188 1501562723293934_1216170475_o

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.