ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่1/61

 

111   

        วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ดร.พัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์   พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดภายใต้โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณา แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติฉบับที่ 2 แนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลกลางระดับจังหวัดและพิจารณาร่างแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่2 (พ.ศ.2561-2564) ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น4 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 

28343050 1502696383180568_849762176_o28340522 1502687559848117_1878622280_o28342447 1502687226514817_1811196712_o

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.