การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีพ.ศ.2561

 

28082025 1493381920778681_1135989112_o   

                   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาววิไลพร ดีมาก นักวิชาการสถิติชำนาญการ ร่วมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ( Integity and Transparency Assessment : iTA) ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ส่วนราชการส่วนภูมิภาค ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามกรอบปฏิทินและกรอบการประเมินฯ ณ ห้องประชุมผาเสวย ชั้น2 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

 

28035341 1493380594112147_1872857174_o

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.