การถ่ายทอดนโยบาย องค์ความรู้ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์


- การปฏิบัติงานธุรการ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

- ถ่ายทอดความรู้ การจัดทำและนำเสนอข้อมูล แบบ InfoGraphic

- ประชุมประจำเดือน สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561

- คุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน และการเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการทำผิดวินัย 4 ข้าราชการยุคใหม่...หัวใจสีขาว

- การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

- การแจ้งข่าวสารผลการดำเนินงาน สสช.ประจำเดือน ธันวาคม 2560

- การถ่ายทอดนโยบายตัวชี้วัดสู่บุคคล ระดับพนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่1/2561

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.