การถ่ายทอดนโยบาย องค์ความรู้ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

ห้วยเม็ก  ห้วยผึ้ง  หนองกุงศรี  สามชัย  สหัสขันธ์  สมเด็จ  ร่องคำ  ยางตลาด  เมืองกาฬสินธุ์  นามน  นาคู  ท่าคันโท  ดอนจาน  ฆ้องชัย  คำม่วง

- องค์ความรู้เน็ตประชารัฐ จังหวัดกาฬสินธุ์  กุฉินารายณ์  กมลาไสย  เขาวง

- การสร้างการรับรู้ภายในองค์กร ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 วันที่8/10/61

- การปฏิบัติงานธุรการ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

- ถ่ายทอดความรู้ การจัดทำและนำเสนอข้อมูล แบบ InfoGraphic

- ประชุมประจำเดือน สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561

- คุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน และการเผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการทำผิดวินัย 4 ข้าราชการยุคใหม่...หัวใจสีขาว

- การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นองค์การที่มีความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

- การแจ้งข่าวสารผลการดำเนินงาน สสช.ประจำเดือน ธันวาคม 2560

- การถ่ายทอดนโยบายตัวชี้วัดสู่บุคคล ระดับพนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่1/2561

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.