เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการสำมะโนและสำรวจ บทวิเคราะห์ Infographic

 

เรื่อง  สถานะการเผยแพร่
การทำงานของคนกาฬสินธุ์รอบไตรมาสที่ 2 ปี 2560 เผยแพร่
เหตุใดเด็กกาฬสินธู์จึงไม่ได้อยู่กับพ่อแม่จำนวนมาก เผยแพร่
คนกาฬสินธุ์...กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร  เผยแพร่ 
มุมมองของคนกาฬสินธุ์ต่อความรุนแรงในครอบครัว เผยแพร่ 
ตัวชี้วัดการพัฒนาคนจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านสุขภาพ  เผยแพร่
ตัวชี้วัดการพัฒนาคนจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการศึกษา  เผยแพร่
ตัวชี้วัดการพัฒนาคนจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านชีวิตการงาน  เผยแพร่
ตัวชี้วัดการพัฒนาคนจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร  เผยแพร่
หยุดอุบัติเหตุลดความสูญเสียกันเถอะ   เผยแพร่
มาดูแลสุขภาพเด็กกาฬสินธุ์กันเถอะ   เผยแพร่
รู้ไหม ! คนกาฬสินธุ์มีจำนวนเท่าไหร่   เผยแพร่
มาร่วมกิจกรรมกับเด็กเพื่อพัฒนาการเรียนรู้กันเถอะ  เผยแพร่
ตัวชี้วัดการพัฒนาคน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านรายได้   เผยแพร่
ตัวชี้วัดการพัฒนาคน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านที่อยู่อาศัยและสถาพแวดล้อม 
  เผยแพร่ 
แรงงานนอกระบบกาฬสินธุ์เป็นอย่างไร...ในรอบปี2559 
 เผยแพร่

ภาวะการท่องเที่ยวเมืองไดโนเสาร์

การบริโภคเกลือไอโอดีนกับคนกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์...กับสถานการณ์การใช้พลังงานในครัวเรือน

คนกาฬสินธุ์กับการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล

การทำงานของคนกาฬสินธุ์ในรอบไตรมาสที่ 3 ปี 2560

มองกาฬสินธุ์...วันนี้...ยังมียาเสพติด

การศึกษากับคนกาฬสินธุ์

มอง...สำมะโนประชากรปี63
การย้ายถิ่นของคนกาฬสินธุ์
คุณภาพชีวิตของผู้หญิงในกาฬสินธุ์
หนี้สินครัวเรือนเกษตรกรเมืองกาฬสินธุ์
คนกาฬสินธุ์รู้เรื่องเอดส์
การทำงานของคนกาฬสินธุ์รอบไตรมาสที่ 4 ปี2560
เส้นทางประชากรกาฬสินธุ์
คนกาฬสินธุ์ใช้จ่ายด้านใดมากที่สุด
สังคมผู้สูงอายุในกาฬสินธุ์
ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนในกาฬสินธุ์
สถานะครัวเรือนของกาฬสินธุ์ มีใครรู้บ้าง
คนกาฬสินธุ์กับการเสี่ยงโชค
การทำงานของคนกาฬสินธุ์ ปี2560
คนกาฬสินธุ์กับการว่างงาาน รอบไตรมาสที่ 1 ปี 2561
รู้ไหมคนกาฬสินธุ์...ที่มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ..กาฬสินธุ์
การเชื่อมเน็ตในครัวเรือนของคนกาฬสินธุ์ในยุค 4.0
การทำงานของคนกาฬสินธุ์ในรอบไตรมาส 1/2561
มองการศึกษาคนกาฬสินธุ์ในรอบปี 2560
มาดูแลเรื่่องสุขภาพเด็กกันเถอะ
มองตัวชี้วัดการพัฒนาคนด้านสุขภาพที่กาฬสินธุ์
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของคนกาฬสินธุ์ ปี2560
วิเคราะห์รายได้ในครัวเรือนของคนกาฬสินธุ์ ปี2560
มองตัวชี้วัด การพัฒนาคนด้านการศึกษาที่กาฬสินธุ์
วิเคราะห์หนี้สินในครัวเรือนของคนกาฬสินธุ์ ปี2560
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่าย รายได้ หนี้สินในครัวเรือน ของคนกาฬสินธุ์ ปี2560
มองตัวชี้วัด การพัฒนาคนในด้านชีวิตการงาน...ที่กาฬสินธุ์
วิเคราะห์ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนคนกาฬสินธุ์ ปี2561 ฉบับที่1
วิเคราะห์ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนคนกาฬสินธุ์ ปี2561 ฉบับที่2
กาฬสินธุ์กับความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
มองตัวชี้วัดการพัฒนาคนด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม...ที่กาฬสินธุ์
วิเคราะห์ผลสำมะโนอุตสาหกรรมกาฬสินธุ์ ปี2560 ฉบับที่1
วิเคราะห์ผลสำมะโนอุตสาหกรรมกาฬสินธุ์ ปี2560 ฉบับที่2
วิเคราะห์ผลสำมะโนอุตสาหกรรมกาฬสินธุ์ ปี2560 ฉบับที่3 
วิเคราะห์ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด ฉบับที่1
วิเคราะห์ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด ฉบับที่2
วิเคราะห์ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด ฉบับที่3
มองตัวชี้วัดการพัฒนาคนด้านการมีส่วนร่วม...ที่กาฬสินธุ์

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.บายพาส-หัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.