เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการสำมะโนและสำรวจ บทวิเคราะห์ Infographic

 

เรื่อง  สถานะการเผยแพร่
การทำงานของคนกาฬสินธุ์รอบไตรมาสที่ 2 ปี 2560 เผยแพร่
เหตุใดเด็กกาฬสินธู์จึงไม่ได้อยู่กับพ่อแม่จำนวนมาก เผยแพร่
คนกาฬสินธุ์...กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร  เผยแพร่ 
มุมมองของคนกาฬสินธุ์ต่อความรุนแรงในครอบครัว เผยแพร่ 
ตัวชี้วัดการพัฒนาคนจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านสุขภาพ  เผยแพร่
ตัวชี้วัดการพัฒนาคนจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการศึกษา  เผยแพร่
ตัวชี้วัดการพัฒนาคนจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านชีวิตการงาน  เผยแพร่
ตัวชี้วัดการพัฒนาคนจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร  เผยแพร่
หยุดอุบัติเหตุลดความสูญเสียกันเถอะ   เผยแพร่
มาดูแลสุขภาพเด็กกาฬสินธุ์กันเถอะ   เผยแพร่
รู้ไหม ! คนกาฬสินธุ์มีจำนวนเท่าไหร่   เผยแพร่
มาร่วมกิจกรรมกับเด็กเพื่อพัฒนาการเรียนรู้กันเถอะ  เผยแพร่
ตัวชี้วัดการพัฒนาคน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านรายได้   เผยแพร่
ตัวชี้วัดการพัฒนาคน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านที่อยู่อาศัยและสถาพแวดล้อม 
  เผยแพร่ 
แรงงานนอกระบบกาฬสินธุ์เป็นอย่างไร...ในรอบปี2559 
 เผยแพร่
ตัวชี้วัดการพัฒนาคน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน 
 เผยแพร่
ตัวชี้วัดการพัฒนาคน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการมีส่วนร่วม 

 เผยแพร่

บทสรุปผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาสที่4 ปี2560 

 เผยแพร่

ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกาฬสินธุ์  2560   เผยแพร่

เส้นทางประชากร จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี50-59 

 เผยแพร่
การย้ายถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2559   เผยแพร่

มอง...ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการปราบปรามยาเสพติด ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี59-60

 เผยแพร่

จริงหรือ! คนกาฬสินธุ์หย่าร้างมากขึ้นทุกปี 

 เผยแพร่

เรื่องของผู้หญิงกาฬสินธุ์ 

  เผยแพร่ 

มองอาชีพ สภาพความเป็นอยู่ ความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย จังหวัดกาฬสินธุ์

 เผยแพร่
มองการศึกษากาฬสินธุ์ผ่านสถิติ 2559   เผยแพร่
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานผลการประเมินความคิดเห็นฯ มหกรรมโปงลาง แพรวา 224 ปี ประจำปี2561   เผยแพร่
กาฬสินธุ์กับสำมะโนอุตสาหกรรม ปี60   เผยแพร่
หนี้สินครัวเรือนเกษตรกรเมืองกาฬสินธุ์
คนกาฬสินธุ์รู้เรื่องเอดส์
การทำงานของคนกาฬสินธุ์รอบไตรมาสที่ 4 ปี2560
เส้นทางประชากรกาฬสินธุ์
คนกาฬสินธุ์ใช้จ่ายด้านใดมากที่สุด
สังคมผู้สูงอายุในกาฬสินธุ์
ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนในกาฬสินธุ์
สถานะครัวเรือนของกาฬสินธุ์ มีใครรู้บ้าง
คนกาฬสินธุ์กับการเสี่ยงโชค
การทำงานของคนกาฬสินธุ์ ปี2560
คนกาฬสินธุ์กับการว่างงาาน รอบไตรมาสที่ 1 ปี 2561
รู้ไหมคนกาฬสินธุ์...ที่มีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ..กาฬสินธุ์
การเชื่อมเน็ตในครัวเรือนของคนกาฬสินธุ์ในยุค 4.0
การทำงานของคนกาฬสินธุ์ในรอบไตรมาส 1/2561
มองการศึกษาคนกาฬสินธุ์ในรอบปี 2560
มาดูแลเรื่่องสุขภาพเด็กกันเถอะ
มองตัวชี้วัดการพัฒนาคนด้านสุขภาพที่กาฬสินธุ์
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของคนกาฬสินธุ์ ปี2560
วิเคราะห์รายได้ในครัวเรือนของคนกาฬสินธุ์ ปี2560
มองตัวชี้วัด การพัฒนาคนด้านการศึกษาที่กาฬสินธุ์
วิเคราะห์หนี้สินในครัวเรือนของคนกาฬสินธุ์ ปี2560
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่าย รายได้ หนี้สินในครัวเรือน ของคนกาฬสินธุ์ ปี2560
มองตัวชี้วัด การพัฒนาคนในด้านชีวิตการงาน...ที่กาฬสินธุ์
วิเคราะห์ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนคนกาฬสินธุ์ ปี2561 ฉบับที่1
วิเคราะห์ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนคนกาฬสินธุ์ ปี2561 ฉบับที่2
กาฬสินธุ์กับความต้องการพัฒนาขีดความสามารถ
มองตัวชี้วัดการพัฒนาคนด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม...ที่กาฬสินธุ์
วิเคราะห์ผลสำมะโนอุตสาหกรรมกาฬสินธุ์ ปี2560 ฉบับที่1
วิเคราะห์ผลสำมะโนอุตสาหกรรมกาฬสินธุ์ ปี2560 ฉบับที่2
วิเคราะห์ผลสำมะโนอุตสาหกรรมกาฬสินธุ์ ปี2560 ฉบับที่3 
วิเคราะห์ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด ฉบับที่1
วิเคราะห์ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด ฉบับที่2
วิเคราะห์ข้อมูลยุทธศาสตร์จังหวัด ฉบับที่3
มองตัวชี้วัดการพัฒนาคนด้านการมีส่วนร่วม...ที่กาฬสินธุ์

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.