เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการสำมะโนและสำรวจ บทวิเคราะห์ Infographic

เรื่อง  สถานะการเผยแพร่
บทวิเคราะห์ขยะ ปี62

บทวิเคราะห์  ความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี61  เผยแพร่
บทวิเคราะห์ รายงานสถานการณ์อ้อยโรงงาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี61  เผยแพร่
บทวิเคราะห์ รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี61  เผยแพร่
บทวิเคราะห์ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี61  เผยแพร่
บทวิเคราะห์ สถานการณ์ด้านสังคม จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2561  เผยแพร่
บทวิเคราะห์ มุมมองสถานการณ์ผู้สุงอายุ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2561  เผยแพร่
บทวิเคราะห์ มุมมองสถานการณ์ท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2561  เผยแพร่
บทวิเคราะห์ มุมมอง...สถานการณ์ข้าว จังหวัดกาฬิสนธุ์ ปี2561  เผยแพร่
บทวิเคราะห์ มุมมอง...สถานการณ์ขยะชุมชน กาฬสินธุ์ ปี2561  เผยแพร่
เด็กกาฬสินธุ์กับการใช้อินเตอร์เน็ต ปี2560  เผยแพร่
เศรษฐกิจฐานเกษตร ปี2559  เผยแพร่
สถานการณ์ขยะมูลฝอยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2560  เผยแพร่
ผู้หญิงกับภาวะการทำงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2560  เผยแพร่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจั่งหวัดกาฬสินธุ์ ปี2559  เผยแพร่
Generation Kalasin@ICT ปี2560  เผยแพร่
สถานการณ์ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์สู่สากล ปี2560  เผยแพร่
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนกาฬสินธุ์ ปี2560  เผยแพร่
กาฬสินธุ์กับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ปี2560  เผยแพร่
อ้อยโรงงงานในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2556-2560  เผยแพร่
แรงงานนอกระบบในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2560  เผยแพร่
สถานการณ์หนี้นอกระบบจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2560  เผยแพร่
กาฬสินธุ์...กับพื้นฐานครัวเรือน พ.ศ. 2561  เผยแพร่
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2560 
เผยแพร่
เยือนถิ่นดินแดน...ไดโนเสาร์กาฬสินธุ์ ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร ปี60 เผยแพร่
มุมมอง ... เมืองข้าวคุณภาพ ปี60  เผยแพร่
การจัดการขยะ(มูลฝอย)...ของคนกาฬสินธุ์ ปี60  เผยแพร่
คาดประมาณการสถานการณ์ ผู้สูงอายุ...จังหวัดกาฬสินธุ์ 
เผยแพร่
บทวิเคราะห์ ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม ปี60  เผยแพร่
บทวิเคาระห์ ด้านเศรษฐกิจและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี60 เผยแพร่
กาฬสินธุ์ 3 ดี "คนดี สุขภาพดี รายได้ดี" ปี60  เผยแพร่ 
มอง ผู้สูงอายุ ... ในเมืองน้ำดำ ปี60  เผยแพร่ 
 
ตัวชี้วัดการพัฒนาคน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการมีส่วนร่วม 

 เผยแพร่

บทสรุปผู้บริหาร ภาวะการทำงานของประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาสที่4 ปี2560 

 เผยแพร่

ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกาฬสินธุ์  2560   เผยแพร่

เส้นทางประชากร จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี50-59 

 เผยแพร่
การย้ายถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2559   เผยแพร่

มอง...ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการปราบปรามยาเสพติด ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี59-60

 เผยแพร่

จริงหรือ! คนกาฬสินธุ์หย่าร้างมากขึ้นทุกปี 

 เผยแพร่

เรื่องของผู้หญิงกาฬสินธุ์ 

  เผยแพร่ 

มองอาชีพ สภาพความเป็นอยู่ ความต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย จังหวัดกาฬสินธุ์

 เผยแพร่
มองการศึกษากาฬสินธุ์ผ่านสถิติ 2559   เผยแพร่
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานผลการประเมินความคิดเห็นฯ มหกรรมโปงลาง แพรวา 224 ปี ประจำปี2561   เผยแพร่
กาฬสินธุ์กับสำมะโนอุตสาหกรรม ปี60   เผยแพร่
ภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกาฬสินธู์ ไตรมาสที่2 (เมษายน-มิถุนายน) ปี2561  เผยแพร่
การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดกาฬสินธุ์ ()   เผยแพร่
ตัวชี้วัดการพัฒนาคน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน   เผยแพร่
แรงงานนอกระบบกาฬสินธุ์เป็นอย่างไร...ในรอบปี2559   เผยแพร่
ตัวชี้วัดการพัฒนาคน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านที่อยู่อาศัยและสถาพแวดล้อม   เผยแพร่
ตัวชี้วัดการพัฒนาคน จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านรายได้   เผยแพร่
มาร่วมกิจกรรมกับเด็กเพื่อพัฒนาการเรียนรู้กันเถอะ  เผยแพร่
รู้ไหม ! คนกาฬสินธุ์มีจำนวนเท่าไหร่   เผยแพร่
มาดูแลสุขภาพเด็กกาฬสินธุ์กันเถอะ   เผยแพร่
หยุดอุบัติเหตุลดความสูญเสียกันเถอะ   เผยแพร่
ตัวชี้วัดการพัฒนาคนจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร  เผยแพร่
ตัวชี้วัดการพัฒนาคนจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านชีวิตการงาน  เผยแพร่
ตัวชี้วัดการพัฒนาคนจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการศึกษา  เผยแพร่
ตัวชี้วัดการพัฒนาคนจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านสุขภาพ   เผยแพร่
มุมมองของคนกาฬสินธุ์ต่อความรุนแรงในครอบครัว  เผยแพร่
คนกาฬสินธุ์...กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร   เผยแพร่
เหตุใดเด็กกาฬสินธู์จึงไม่ได้อยู่กับพ่อแม่จำนวนมาก  เผยแพร่
การทำงานของคนกาฬสินธุ์รอบไตรมาสที่ 2 ปี 2560  เผยแพร่

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.