ประชาสัมพันธ์ งานภารกิจของ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

Info ท่องเที่ยว Info ผู้สูงอายุ  Info ขยะ แผนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

- ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 : โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561

- ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 : โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2561

- ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 : โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชาชน (ไตรมาสที่4) พ.ศ.2561 

- ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 : โครงการสำรวจการย้ายถิ่นของประชายน พ.ศ.2561 

- แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน : ตุลาคม พ.ศ.2561

- แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน : กันยายน พ.ศ.2561

- แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน : สิงหาคม พ.ศ.2561

- แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล สำนักงานสถิติจั่งหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน : กรกฏาคม พ.ศ.2561

- แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน : มิถุนายน พ.ศ.2561

- แผนการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561 จังหวัดกาฬสินธุ์ 766 หมู่บ้าน

- แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน : พฤษภาคม พ.ศ.2561

- แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน : เมษายน พ.ศ.2561

- แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน : มีนาคม พ.ศ.2561

- แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน : กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

- แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน : มกราคม พ.ศ.2561

- แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน : ธันวาคม พ.ศ.2560

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.