covid new

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์

           วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ (ร่าง)แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์

          เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี ณ สนามหน้ากีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ "ฉันชื่อมาดี อยู่ที่กาฬสินธุ์" ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพื่อการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ

กิจกรรมสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์

          เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ "ฉันชื่อมาดี อยู่ที่กาฬสินธุ์" ภายใต้โครงการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์มาดีระดับจังหวัด เพื่อการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ "ฉันชื่อมาดี อยู่ที่กาฬสินธุ์" ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อสื่อสาร สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายสถิติ รวมถึงสร้างความคุ้นเคยและสายสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีเครือข่ายฯ เข้าร่วม ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในเข... อ่านเพิ่มเติม...

“ถนนสายเกษตรสู่ชุมชน”

 “ถนนสายเกษตรสู่ชุมชน”

          เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “ถนนสายเกษตรสู่ชุมชน” ภายใต้โครงการพัฒนาอาหารปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9/2563

  ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9/2563

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9/2563 โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และส่วนราชการต่าง ๆ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านดงน้อยวิทยา ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2563

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2563

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559- 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์

ตรวจราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์

          เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 08.45 น. นางอำไพ จิตรแจ่มใส หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรค ของการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมทั้งติดตามงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 8/2563

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 8/2563

           เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัด ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 8/2563 โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2563

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2563

          เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2563 โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2563

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2563

           เมื่อวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2563 โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์

  ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภ

 • พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดกาฬสินธุ์

  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจั

 • กิจกรรมสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์

  กิจกรรมสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ "ฉันชื่อมาดี อยู่ที

 • “ถนนสายเกษตรสู่ชุมชน”

  “ถนนสายเกษตรสู่ชุมชน”

 •   ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9/2563

  ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประ

 • ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2563

  ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาฬส

 • ตรวจราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์

  ตรวจราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์

 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 8/2563

  ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดก

 • ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2563

  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตคนพิกา

 • ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2563

  ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรั

.

   

   madee nso63

  work at kalasin63

banner covid-19

mahakum

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.