รายงานสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

kalasin cover

- บทสรุปผู้บริหาร

- คำนำ

- สารบัญ

เนื้อหา

บทที่ 1 : บทนำ

บทที่ 2 : ระเบียบวิถีสถิติ

บทที่ 3 : ผลการสำรวจสำมะโน 

ตารางสถิติ

ตาราง  1 : จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อำเภอและตำบล

ตาราง  2 : จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฏหมาย อำเภอและตำบล

ตาราง  3 : จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจ อำเภอและตำบล

ตาราง  4 : จำนวนสถานประกอบการ จำแนกขนาดสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน) อำเภอและตำบล

ตาราง  5 : จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน) อำเภอและตำบล

ตาราง  6 : จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนลูกจ้าง) อำเภอและตำบล

ตาราง  7 : จำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน) อำเภอและตำบล

ตาราง  8 : จำนวนของสถานประกอบการ จำแนกตามระยะเวลาการดำเนินกิจการ อำเภอและตำบล

ตาราง  9 : จำนวนสถานประกอบการที่พักแรม จำแนกลักษณะการให้บริการที่พักแรม จำนวนห้อง อำเภอและตำบล

ตาราง 10 : จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อำเภอและตำบล

ตาราง 11 : จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฏหมายและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ตาราง 12 : จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ตาราง 13 : จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ตาราง 14 : จำนวนคนทำงานในสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ตาราง 15 : จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนลูกจ้าง) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ตาราง 16 : จำนวนลูกจ้างในสถานประกอบการ จำแนกตามขนาดของสถานประกอบการ (จำนวนคนทำงาน) และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ตาราง 17 : จำนวนของสถานประกอบการ จำแนกตามระยะเวลาดำเนินการ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ตาราง 18 : จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.