ประชุมแผนแม่บท60 ครั้งที่2 วัน19/09/2560

 

                        21895189 1359083300875211_1772618076_o                       

                                                     วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 น. นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่2/2560 ณ ห้องประชุม 4/1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณารายการผังสถิติทางการตามยุทธศาสตร์และPositioning ของจังหวัด พิจารณารายการผังสถิติทางการ Mind Map MetaData บทวิเคราะห์สถานการณ์ Infographic ชุดข้อมูลกลาง 4 เรื่อง และพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทระบบสถิติ ฉบับที่2 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลกลางระดับจังหวัด


                                                                                        21845425 1359083420875199_78461398_o

                                                                                        21845575 1359083960875145_1653492602_o

       21845720 1359083914208483_853190664_o

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.