แผนงานโครงการประจำเดือน

 

แผนการโครงการสำรวจ ของสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

- แผนงานโครงการสำรวจประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 รายละเอียด 

- แผนงานโครงการสำรวจประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2561 รายละเอียด 

- แผนงานโครงการสำรวจประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561 รายละเอียด 

- แผนงานโครงการสำรวจประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 รายละเอียด 

- แผนงานโครงการสำรวจประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2561 รายละเอียด 

- แผนงานโครงการสำรวจประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 รายละเอียด

- แผนงานโครงการสำรวจประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 รายละเอียด 

- แผนงานโครงการสำรวจประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 รายละเอียด

- แผนงานโครงการสำรวจประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560 รายละเอียด 

- แผนงานโครงการสำรวจประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 รายละเอียด

- แผนงานโครงการสำรวจประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560 รายละเอียด

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.