รายงานงบทดลองประจำเดือน สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

test

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนมกราคม 2562

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนธันวาคม 2561

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนพฤศจิกายน 2561

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนตุลาคม 2561

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนกันยายน 2561

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจั่งหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนสิงหาคม 2561

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนกรกฎาคม 2561

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนมิถุนายน 2561

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนพฤษภาคม 2561

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนเมษายน 2561

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนมีนาคม 2561

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนมกราคม 2561

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนธันวาคม 2560

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนพฤศจิการยน 2560

- รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง สนง.สถิติแห่งชาดิ

- รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

- รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

- การเทียบยอดเงินสด รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวันในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

- รายงานครุภัณฑ์และค่าเสื่อมราคาประจำปีงบประมาณ 2560

- รายงานงบทดลองประจำปี 2560 (หลังปรับปรุง)

- รายงานงบทดลองประจำปี 2560 (ก่อนปรับปรุง)

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนตุลาคม 2560

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนกันยายน 2560

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนสิงหาคม 2560

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนกรกฏาคม 2560

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนมิถุนายน 2560

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนพฤษภาคม 2560

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนเมษายน 2560

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนมีนาคม 2560

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.