รายงานงบทดลองประจำเดือน สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์

test


- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนธันวาคม 2560

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนพฤศจิการยน 2560

- รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง สนง.สถิติแห่งชาดิ

- รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

- รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

- การเทียบยอดเงินสด รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวันในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

- รายงานครุภัณฑ์และค่าเสื่อมราคาประจำปีงบประมาณ 2560

- รายงานงบทดลองประจำปี 2560 (หลังปรับปรุง)

- รายงานงบทดลองประจำปี 2560 (ก่อนปรับปรุง)

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนตุลาคม 2560

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนกันยายน 2560

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนสิงหาคม 2560

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนกรกฏาคม 2560

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนมิถุนายน 2560

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนพฤษภาคม 2560

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนเมษายน 2560

- รายงานงบทดลองสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำ เดือนมีนาคม 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.บายพาส-หัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.