ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์


ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์     วันที่25/07/2561

ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์         วันที่28/06/2561    ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ประจำสถิติแห่งชาติ  วันที่27/12/2650

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์  วันที่28/11/2560

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์  วันที่ 17/11/2560

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์   วันที่6/11/2560     ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศ สสช. เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมฯ รายละเอียด

เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดกาฬสินธุ์  รายละเอียด 

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2560 รายละเอียด

ค่านิยม"การให้และรับของขวัญ" ในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.