covid new

กิจกรรม “สืบสาน อนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

กิจกรรม “สืบสาน อนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

          เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมเดินแบบในงาน “สืบสาน อนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ภายใต้ชื่องาน “สืบสานแพรวา พัฒนากาฬสินธุ์” โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ศปถ.จ.) ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ศปถ.จ.) ครั้งที่ 1/2563

          เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ศปถ.จ.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”

          วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” และโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” ถนนถีนานนท์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213) ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 600-602 รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณป้ายศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน ในโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน ในโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

           เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน ในโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสิริวิมล พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดกาฬสินธุ์ (ศาลากลางหลังเก่า) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดชุมชน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดชุมชน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

           เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายพุฒิพงษ์ บุระมาน เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดชุมชน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสนั่น พงษ์อักษร นายจารึก เหล่าประเสริฐ ร องผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ตลาดเทศบาลตำบลร่องคำ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2563

การประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2563

          เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวภาพตะวัน แสงหิรัญภากร ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563

ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563

          เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.45 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมประจำเดือนของสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนมิถุนายน และกำหนดแผนการปฏิบัติงานในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3 ต. กาฬสินธุ์ อ. เมืองกาฬสินธุ์ จ. กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2563

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2563

          เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2563 โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 4 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ออกเยี่ยมให้กำลังและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

ออกเยี่ยมให้กำลังและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

           เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือ นางสาวรุ่งนภา จุตาทิศ พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติกาฬสินธุ์ ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย โดยในเบื้องต้นสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มอบเงินจำนวน 7,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ณ บ้านเลขที่ 35 หมู่ 11 บ้านนาเชือกเหนือ ต.นาเชือก อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมชี้แจง/ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2563

ประชุมชี้แจง/ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2563

          เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวศิริพุธ เจียมสกุล สถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2563 เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • กิจกรรม “สืบสาน อนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

  กิจกรรม “สืบสาน อนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน”

 • ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ศปถ.จ.) ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังห

 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ”

  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเก

 • มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน ในโครงการ Kalasin Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

  มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนยากจน ในโครงการ Kalasin Happiness Model :

 • กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดตลาดชุมชน เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอา

 • การประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 2/2563

  การประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพ

 • ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563

  ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2563

 • ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 6/2563

  ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดก

 • ออกเยี่ยมให้กำลังและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

  ออกเยี่ยมให้กำลังและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

 • ประชุมชี้แจง/ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2563

  ประชุมชี้แจง/ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2563

รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดกาฬสินธุ์

สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 ปี2562

-  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3 ปี2562

-  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2 ปี2562

-  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1 ปี2562

-  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 ปี2561 

-  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3 ปี2561

-  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2 ปี2561

-  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1 ปี2561

cover years

 

-  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 ปี 2560

-  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3 ปี 2560

-  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2 ปี 2560

-  สำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 1 ปี 2560

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 3  ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000
Tel. : 0-4381-1747   Fax : 0-4381-2051   E - mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.