รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2558

0001
ส่วนที่ 2     เนื้อหา
                 บทที่ 1 บทนำ
                 บทที่ 2 ผลการสำรวจ
ส่วนที่ 3     ตารางสถิติ
                สารบัญตารางสถิติ
                ตารางวิเคราะห์
                   ตาราง ก
                   ตาราง ข
                   ตาราง ค
                   ตาราง ง
                   ตาราง จ
                   ตาราง ฉ
                ตารางสถิติ 1
                  ตารางที่ 1
                  ตารางที่ 2
                  ตารางที่ 3
                  ตารางที่ 4
                  ตารางที่ 5
                  ตารางที่ 6
                  ตารางที่ 7
                  ตารางที่ 8
                  ตารางที่ 9
                  ตารางที่ 10
                  ตารางที่ 11
ส่วนที่ 4        ภาคผนวก
.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.