เนื้อหา

โครงการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์

main cover

รายงานโครงการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2560

                    main 1

            - Mind Map   (ชุดข้อมูลกลาง) 

            - Meta Data   (ชุดข้อมูลกลาง)

            - แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล   (ชุดข้อมูลกลาง) 

            - Info Graphic   (ชุดข้อมูลกลาง) 

            - ข้อมูลสถิติทางการ   (ชุดข้อมูลกลาง) 

            - รายงานบทวิเคราะห์   (ชุดข้อมูลกลาง) 

                   main 2

            - Mind Map   (ชุุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด)

           - ข้อมูลสถิติทางการ (ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด) 

           - Info Graphic (ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด) 

 


.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.