เนื้อหา

รายงานโครงการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศระดับพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2561

 

002cover

ผลการดำเนินงาน พ.ศ.2561

- ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) เผยแพร่

- แผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ฉบับที่2 (พ.ศ.2561-2564) เผยแพร่ 

- ผังสถิติทางการ

001 main01

- รายการข้อมูลสถิติทางการ (ชุดข้อมูลกลาง) ปี2561

- Info Graphic (ชุดข้อมูลกลาง) ปี2561 

- รายงานบทวิเคราะห์ (ชุดข้อมูลกลาง) ปี2561 

002001

- รายการข้อมูลสถิติทางการ (ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด) ปี2561

- Info Graphic (ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด) ปี2561

- รายงานบทวิเคราะห์ (ชุดข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด) ปี2561 

 003001

- รายการข้อมูลสถิติทางการ (ชุดข้อมูล 3 ด้าน) ปี2561

- Info Graphic (ชุดข้อมูล 3 ด้าน) ปี2561

- รายงานบทวิเคราะห์ (ชุดข้อมูล 3 ด้าน) ปี2561 

 

.
    เฉพาะเจ้าหน้าที่    
 .
Back Office ระบบสนันสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
NSO-Webmail  แอดมิน สรง.                                   ระบบนำเข้าข้อมูล SDMX 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เจ้าหน้าที่วิชาการ สรง.  tracking.nic.go.th
ระบบหนังสือเวียน แบบประมวลพื้นที่ก่อสร้าง  
เว็บอินทราเน็ต ระบบสารสนเทศสถิติแบบบูรณาการ
vpn.nso.go.th รหัสกิจกรรม สอ.60
ระบบการบริหารจัดการแผนที่ขอบเขตการแจงนับ มาตรฐานการจัดการจำแนกข้อมูลสถิติ
.
.
.

 

สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ ๙ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น ๓  ถ.เลี่ยงเมืองหัวคู  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐
Tel:๐-๔๓๘๑-๑๗๔๗   Fax:๐-๔๓๘๑-๒๐๕๑   E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.